Sự kiện nổi bật

Event đua TOP Lực Chiến (tính từ ngày mở Server)
Thời gian: 13h ngày 06.08.2018 tới 22h ngày 09.08.2018

Hạng 1: Tuỳ chọn 2 món opt 500 ( Đồ Hỗn Độn ) +200 Xu
Hạng 2: Tuỳ chọn 1 món opt 500 ( Đồ Hỗn Độn ) +100 Xu
Hạng 3: Ma Ngục Thạch(1000v) + Nam Đẩu Thạch(2v) + Thánh Linh Thạch(2v) +50 Xu
Hạng 4: Ma Ngục Thạch(1000v) + Nam Đẩu Thạch(1v) + Thánh Linh Thạch(1v) +40 Xu
Hạng 5: Ma Ngục Thạch(500v) + Nam Đẩu Thạch(2v) +30 Xu
Hạng 6: Ma Ngục Thạch(500v) + Nam Đẩu Thạch(1v) +20 Xu
Hạng 7: Ma Ngục Thạch(500v) +10 Xu
Hạng 8: Ma Ngục Thạch(500v) +5 Xu
Hạng 9: Ma Ngục Thạch(100v) 
Hạng 10: Ma Ngục Thạch(50v)